× صفحه اصلی انگلیسی فارسی مقدمه ای بر... سرگردان ... پرسش ها پاسخ ها درباره ما

بنام تو ای حقیقت دائم
تارنمای اختصاصی ایی . اس . اچ . شفق . پست پاسخ ها

در این پست پاسخ های مخاطبان به صورت هفتگی داده می شود.
شایان ذکر است. به سئوالهایی که از نظر منطق استدلال غلط محسوب می باشند پاسخی داده نخواهد شد.
لذا از مخاطبان عزیز خواهشمند است. با تعمق بیاندیشند که سئوالی که طرح می کنند. آیا سئوال درستی هست؟

آمار بازدید کننده ها :