× صفحه اصلی انگلیسی فارسی مقدمه ای بر... سرگردان ... پرسش ها پاسخ ها درباره ما

بنام تو ای حقیقت دائم
تارنمای اختصاصی . ایی . اس . اچ . شفق

در دل تاریکی های بی پایان چراغی هست . شفق

آمار بازدیدها :

گفتگویی با مخاطبان

این مجال فرصت بهانه های عبث نیست. پس حالت جمله ها را طوری دیگر می نویسیم. هنگام آن فرا رسیده است که قلم بطلان بر تمام اندیشه های کهنه و نخ نما کشیده شود. که حقیقت را سر سازگاری با کهنگی و جمود اندیشه نیست. تفکر در خصوص بنیادی ترین ساختار های حاکم بر عالم مسیر دشواریست. و راه اندیشه برای رسیدن به حقیقت دشوارتر از آن.

ما در این مجال تحت تاثیر اندیشه های هیچکس نیستیم. و هر گز به نوشته های کسی استنادی نمی کنیم. که هرکس قبل از تفکر در این حوزه، باید اصل خویشتن را پیدا کند.

عبور از سایه های ناپایدار و رسیدن به ثبات درونی نیاز به تحمل رنج سالها تفکر و مطالعه های عمیق در جمیع جهات را دارد. و این روش هم به تنهایی خود کار گشا نخواهد بود. زیرا بیشتر متفکران را خطا را بر گزیده اند. و قبل از وارد شدن به مسیر اندیشیدن سالم، در حوزه های انتزایی اسیر جزمیت آن شده. و ندانسته افق اندیشه را به سمت حجاب های تاریک کشانده، و به بیماری اندیشه مبتلا شده اند.

با غوطه ور شدن اندیشمند در احوالات ملموساتی معین، رفته رفته نوع گرایش اندیشمند در راستای دامنه عمل آنها قرار می گیرد. و ابراز نظرهای بعدی آن تحت تاثیر همان گرایش ها شکل می گیرد. و این روش هم راه بجایی نخواهد برد. و اشاره شد که اندیشمند قبل از ابراز نظرهای بعدی، اندیشه را از پیش اسیر کرده است. آیا به نتایج فکری اندیشه ای که قبلا خود را اسیر جزمیت احوالات ملموساتی معین کرده و هر دیدگاهی را بسته به قید از پیش تعیین شده ابراز می کند. می توان اعتماد کرد. ؟

شایان ذکر است ایشان به همین هم بسندن نمی کند و پا را فراتر نهاده و در دیگر شاخه های غیر مرتبط هم اظهار نظر می کنند. اصولا محققینی که در شاخه ای از رفتار های ثانویه ی ملموسات کار می کنند. وقتی به نتایجی می رسند. ناآگاهانه گرفتار نوعی گرایش رئالیستی شده و علاقه دارند. از منظر حوزه کاری خود در هر زمینه ای اظهار نظر کنند.

کافیست به سر گذشت مفاهیم تجربی ...