× صفحه اصلی انگلیسی فارسی مقدمه ای بر... سرگردان ... پرسش ها پاسخ ها درباره ما

بنام تو ای حقیقت دائم

سرگردان یکی شدن با آسمانم

در دل تاریکی های بی پایان چراغی هست . شفق

آمار بازدید کننده ها :